CATformació és una entitat que es dedica a la formació des del 2004. Tenim àmplia experiència en formar alumnes de tots els sectors. 

Conscients de la importància de la formació per a la millora de la competitivitat dels professionals, CATformació  organitza i ofereix programes de formació dirigits a treballadors ocupats, treballadors desocupats i professionals autònoms. 

Aquesta formació està emmarcada en plans sectorials i plans transversals.

Dins del Pla sectorial fem formació dels subapartats/sectors de:

  • Agroalimentària
  • Comerç
  • Construcció
  • Educació, formació i lleure
  • Indústria
  • Sanitat, afers socials i serveis a les persones
  • Serveis a les empreses
  • Serveis financers, administratius i assegurances
  • Transports, comunicacions i mar
  • Turisme, hostaleria i joc

Dins del Pla transversal fem formació dels subapartats/sectors de:

  • Aplicacions informàtiques
  • Competències transversals de gestió i habilitats personals
  • Idiomes
  • Seguretat i salut laboral
  • Tic
  • Aplicacions informàtiques