Adjuntem Resolució publicada al DOGC, per la qual s’obre la convocatòria dels programes d’orientació i formació per a persones treballadores afectades per un ERTO que promou el CFCC.

CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2021, per la qual s’obre la convocatòria de 2021 dels programes mixtos d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (ref. BDNS 562314). 

Descarrega Ordre aqui

Destaquem de la convocatòria: 

Article 2. Accions subvencionables 

Les actuacions subvencionables, …. programes mixtos integrats per actuacions d’orientació i formació professional per a l’ocupació per a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 

Article 3. Aplicació pressupostària i import convocat 

3.2. L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és de 25.000.000 euros, dels quals 7.320.000,00 euros es destinen a subvencionar les actuacions d’orientació a través d’unitats d’orientació i 17.680.000,00 euros es destinen a subvencionar les actuacions formació 

Article 6. Sol·licituds i termini de presentació  

6.1. El termini de presentació de sol·licituds … és de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució …. 

6.5. L’import màxim de subvenció que pot sol·licitar una entitat està limitat al 100% de la seva xifra de negoci, amb un import màxim del 10% sobre l’import previst per formació i un nombre màxim de 10 unitats d’orientació. 

Article 12. Termini d’execució  

El termini d’execució … és des de l’endemà de la data de notificació de la resolució d’atorgament a l’entitat beneficiària i fins al 30 de setembre de 2022 

Recordem les BBRR 

Base 2 Actuacions subvencionables 

Aquests programes han d’estar integrats necessàriament tant per actuacions d’orientació com de formació. 

Son subvencionables les actuacions d’orientació i formació. En cada convocatòria es defineix el catàleg d’accions formatives subvencionables, que es composa d’accions qualificadores, com aquelles conduents a l’obtenció d’un certificat de professionalitat, d’una certificació o habilitació de sector, i d’accions de competències transversals complementàries, necessàries per adaptar-se a l’entorn professional actual 

Base 3 Entitats beneficiàries 

3.1. Poden ser entitats beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats de formació acreditades i/o inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb instal·lacions permanents a Catalunya, que permetin la impartició de les especialitats formatives sol·licitades i l’atenció a la persona participant 

3.2. No està permesa l’agrupació d’entitats 

Base 10 

Persones destinatàries 

10.1. Poden participar …, les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) a Catalunya….. 

10.2 També poden participar els col·lectius següents: 

  1. a) Les persones treballadores assalariades….
  2. b) Les persones treballadores….fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores queaccedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu. 
  3. c) Les persones treballadores….incloses en el règim agrari de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat, el règimespecial de persones treballadores autònomes, …. 
  4. d) Les persones treballadores pertanyents a la plantilla de les entitats beneficiàries o proveïdores delsprogrames….fins a un límit del 10 % del total de participants del programa, sense superar, en cap cas, el límit del 10 % del total de les seves persones treballadores en plantilla. 

10.3. Les persones treballadores desocupades …. El percentatge de participació de les persones treballadores desocupades s’estableix en convocatòria. 

 Base 11 Col·lectius prioritaris 

11.1. Tenen prioritat per participar en els programes regulats en aquesta Ordre les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) 

 Base 31 Justificació de la subvenció 

31.3. La justificació de les actuacions d’orientació s’ha de realitzar mitjançant compte justificatiu amb aportació dels suports justificatius 

31.4. La justificació de la formació subvencionada s’ha de realitzar mitjançant la justificació per mòduls 

Adjuntem BBRR:

Descarrega BBRR aqui